Samenwerkingen | Cooperante

Succesvol samenwerken

Vertrouwen: de basis voor betere prestaties

Als opdrachtgever wil je weten met welke leverancier je het beste samenwerkt. En verzekerd zijn van goede prestaties en geslaagde projecten. Als opdrachtnemer probeer je je te onderscheiden. Een goed samenwerkend vermogen is je kans om uit te blinken en vergroot de kans op gunning bij Europese aanbestedingen. Wij observeren, meten en ontwikkelen vertrouwen en samenwerking binnen en tussen projectteams. Op praktische, onafhankelijke en aantoonbare wijze.

oranje ampersand

"Samenkomen is een begin. Samenblijven is vooruitgang. Samenwerken is succes."

Henry Ford

Contractuele en relationele sturing

Managementstijl bepaalt mate van vertrouwen

Anders dan een contract, leiden vertrouwen en verbinding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wél tot betere samenwerking en prestaties. De mate van vertrouwen en de kwaliteit van samenwerking worden bepaald door de managementstijl van de contractmanagers. We onderscheiden er 2: de contractuele en relationele managementstijl.

Sturen managers contractueel, dus strikt volgens de letters in het contract? Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zij zo slechts 18% van de conflicten oplossen. Sturen managers relationeel en koersen ze af op een gemeenschappelijk doel? Dan lossen ze bijna 100% van hun problemen op. Bij een ongelijkwaardige sturingsstijl is dit percentage 25%, in het voordeel van de manager die contractueel onderhandelt.

Van wetenschap naar werkmethode

6 sleutelfactoren om vertrouwen te ontwikkelen

Succesvol samenwerken start met onderling vertrouwen. Vertrouwen wordt gevormd door projectsystemen en persoonlijke ervaringen. Onze partner Alf Smolders ontrafelde in zijn wetenschappelijk onderzoek ‘Trust Unravelled' (2019) 58 subfactoren en bracht die terug tot 10 sleutelfactoren: 10 factoren die de mate van vertrouwen beïnvloeden. Daarvan zijn er 6 beïnvloedbaar. Samen vormen ze de basis van onze 5-stapsaanpak om samenwerking te ontwikkelen. De 6 sleutelfactoren:

1. communicatie
2. gezamenlijkheid
3. rentmeesterschap

4. normen en waarden
5. professionele vaardigheden
6. gelijkwaardigheid en wederkerigheid

oranje ampersand

"Relatief kleine investering in samenwerking,
absoluut groot effect op projecten."

Succesvol samenwerken

in 5 stappen naar vertrouwen en samenwerking

1. Eyeopener

Inzicht en bewustwording op kennisniveau (sturingsstijl)

Tijdens een interactieve voordracht krijg je inzicht in de huidige managementstijlen. Hoe zijn die ontstaan? Hoe hebben die zich ontwikkeld? Hoe gaan we daarbij met elkaar om? Hoe beïnvloeden die het onderling vertrouwen? Je ziet in, dat de huidige tijd een andere omgang met elkaar vereist. Een andere manier van denken. Een andere methode van sturen. Je wordt je bewust van de noodzaak om anders samen te werken: minder economisch en meer relationeel.

2. You need trust

Inzicht en bewustwording door spelsimulatie en ervaring

Een simulatie verduidelijkt het effect van diverse managementstijlen op vertrouwen en samenwerking. In een veilige spelomgeving ervaar je hoe je met een andere stijl zaken sneller oplost. De teams bestaan uit een contractmanager (onderhandelaar), directeur (ondersteuner) en observanten. Op tafel ligt een probleem. In ronde 1 moet men dit contractueel oplossen, in ronde 2 relationeel. Daarbij wisselen de teams van rol om inzicht in elkaars positie te krijgen.

3. Samenwerkingsassessment

Beoordeling samenwerkend vermogen in gunningsfase

Door gesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemers te observeren, stellen we onafhankelijk, objectief en onderbouwd vast met wie de opdrachtgever het beste samenwerkt. Gedrags- en samenwerkingsspecialisten (meestal 3) beoordelen de opdrachtnemers op verschillende aspecten van samenwerking. Om de verschillen beter zichtbaar te maken, zetten we kritische incidenten in. De partij met de hoogste score, is de beste samenwerkingspartner.

4. Samenwerkingsmonitor

Meting kwaliteit samenwerking binnen projectteams

Om inzicht te krijgen in de samenwerking als team meten we wederzijds vertrouwen in contractuele relaties aan de hand van 6 beïnvloedbare factoren: communicatie, gezamenlijkheid, rentmeesterschap, normen en waarden, professionele vaardigheden, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. We vragen de teamleden 24 stellingen te waarderen: anoniem en vanuit eigen ervaring. De meting herhaalt zich elk kwartaal om de ontwikkelingen te kunnen volgen.

5. Doelgerichte interventies

Ontwikkeling vertrouwen en samenwerking met toolbox

De meetresultaten maken ons duidelijk welke combinatie van interventies nodig is om de samenwerking succesvoller te maken. Onafhankelijke teambegeleiders beschikken over interventiemiddelen, die teamleden helpen met het beklimmen van de samenwerkingsladder. Zoals een workshop waarin ze feedback leren geven. Een intervisiesessie om het gezamenlijke doel helder te krijgen. Of een systemische analyse die (ongelijkwaardige) teamrelaties visualiseert.

Succesvoller samenwerken? Bel of mail!

Wil je weten wie voor jou de beste samenwerkingspartner is? Je onderscheiden in samenwerkend vermogen? Wij ontmoeten je graag.